Uncategorized

now browsing by category

 

Kulstof 14 datering

Kulstof 14-dateringen i 1988

 

21. april 1988 afklippede Professor Giovanni Riggi di Numana et 1×7 cm stort stykke af ligklædet til kulstof 14-datering. Et halvt år senere kunne tre laboratorier med 95% sikkerhed fastslå, at ligklædet i Torino kunne dateres til tidsrummet 1260-1390. Klædet kunne således ikke være Jesu ligklæde.

 

Eftersom ligklædet har kunnet spores historisk, tekstil- og kunsthistorisk, arkæologisk, botanisk og krystallografisk tilbage til oldtidens Palæstina, og eftersom billedet retsmedicinsk overbevisende gengiver den utraditionelle korsfæstelse, Jesus blev underkastet – så vakte en middelalderlig C 14-datering naturligvis videnskabelig forundring. Forskere, der mente, at klædet var ægte, dvs. Jesu ligklæde, fremsatte hypoteser, der forsøgte at forklare det – efter deres mening – forkerte dateringsresultatet.

 

C 14 er en radioaktiv isotop, der henfalder med en kendt tidshastighed. Ved at måle den procentvise rest af kulstof 14 i forhold til det stabile kulstof i hørklædet får man et mål for alderen. Jo mere C 14, jo yngre er klædet og vice versa.

Nu foreslog en del forskere, at klædet på et tidspunkt var blevet forurenet eller “beriget” med C 14. Det kunne være sket fx. under branden i 1532.

Mikrobiologer mente at kunne påvise et helt lag af bakterier fra prøvetagningsfeltet, en biocoat.  Begge forhold angives at efterlade et større indhold af C 14 og dermed en yngre datering.

Et par atomfysikere tog springet og fremførte hypoteser, der gik ud på, at Jesu opstandelse havde ændret de atomare forhold i klædet i retning af større C 14-indhold.

 

Rogers og genvævningshypotesen

I sagens natur er det vanskeligt at føre bevis for nævnte hypoteser. I stedet er en mere jordnær forklaring på det uventede C 14-resultat blevet fremført.

Efter at have læst to rapporter om en reparation, der i 1531 var udført på klædet i området, hvor C 14-prøvematerialet var afklippet, påviste kemiprofessor Raymond Rogers, at netop dette felt var både kemisk og optisk forskelligt fra det øvrige klæde.

Rogers fandt i tråde fra området betydelige mængder vanillin – en naturlig delkomponent af lignin, som findes i store mængder i hørfibrene, men intet vanillin i de tråde, han i sin tid havde taget fra andre steder på ligklædet. Normalt finder man ikke vanillin i gamle klædestykker; fx er der intet vanillin i det hørlinned, der omsluttede de berømte Dødehavsruller fra vor tidsregnings begyndelse. Tabet af vanillin fra lignin sker med en ret konstant tidsfaktor. Ud fra dette kendskab kunne Rogers fastslå, at ligklædet måtte være mellem 1.300 og 3.000 år gammelt og altså ikke kunne stamme fra senmiddelalderen.

Rogers påviste endvidere splejsninger mellem gamle og nye hørtråde, farvet med alizarin og fæstnet med bejdse, et farvestof udvundet af krapplanten. Disse stoffer kunne påvises kemisk.

Rogers konkluderer, at ligklædet på et tidspunkt har været repareret med nyt, kunstfærdigt patineret hørstof, splejset ind i det gamle – en kendt metode, der går under navnet (eng.) invisible mending eller French reweaving.

Prøven til kulstof 14-datering i 1988 fra en sådan blanding af gammelt og nyt hørstof forrykker naturligvis dateringen til en yngre periode.

Pressekonferencen 13. oktober 1988, British Museum. Resultatet af kulstof 14-dateringer fra tre laboratorier i Arizona, England og Schweiz er netop afsløret for verdenspressen. © Telegraph Group Ltd.

Kemiprofessor Raymond N. Rogers som emeritus i sit hjemlige laboratorium, kort før han døde i 2005.     © 2005 Barrie M. Schwortz

En splejsning mellem gammel og ny hørtråd fra ligklædet. Foto: Raymond Rogers

Klammen markerer det område, hvorfra prøven til C 14-datering blev afklippet. Den mørke firkant helt tv. er støtteklædet. Billedet er optaget med farvefiltre i 1978 og afspejler områdets kemiske sammensætning. Det mørke område er altså kemisk forskelligt fra det øvrige klæde, som er rød-orange. © 1978 Vernon Miller og Barrie M. Schwortz

Videnskab

Ligklædet

en videnskabelig udfordring

 

Ligklædet har siden 1898 været genstand for videnskabens interesse. Intet andet relikvie er så grundigt undersøgt af så mange fagfolk som Ligklædet i Torino. Den tværfaglige interesse tæller bidrag fra atomfysikken, fysikken, kemien, biologien, lægevidenskaben, arkæologien, teologien, kunsthistorien og mange andre discipliner, samlet under fællesbetegnelsen sindonologi (gr. “læren om ligklædet”).

 

Forskningen

Adskillige, peer-reviewed forskningsartikler er – i kølvandet på undersøgelser af materiale udtaget i 1973, 1978, 2000 og 2002 – offentliggjort i videnskabelige tidsskrifter. Ligklædet er beskrevet og kendt indtil mindste detalje. Store landvindinger er nået; men den største gåde, billeddannelsen, er ikke løst.

 

Shroud Science Group

Forfatteren til denne hjemmeside og bogen Det sande ansigt – Jesus og ligklædet i Torino, er praktiserende læge og medlem af en international forskergruppe, Shroud Science Group, som søger at samle så mange facts om ligklædet som muligt. Denne viden danner grundlag for videnskabelige eksperimenter med henblik en mulig forståelse af billeddannelsen.

Gruppen består for en stor del af universitetsfolk fra de vigtigste fag i ligklædesammenhæng. En del medlemmer har haft klædet i egne hænder og har bogstaveligt talt førstehåndsviden.

 

Forskningslitteraturen omhandlende ligklædet er kolossal. Her skal blot nævnes de vigtigste observationer samt to vidt forskellige billeddannelseshypoteser, der giver et lille indblik i sindonologiens spændvidde.

 

Pollen

Ligklædets rejse kan som et supplement til de historiske kilder rekonstrueres ved pollenanalyser. De er foretaget af den svejtsiske kriminolog Max Frei-Sulzer og den israelske botaniker, professor Avinoam Danin.

 

Er det blod?

De røde pletter på ligklædet er bevisligt blod. En række kemiske og optiske test af disse pletter, der er specifikke for menneskeblod, er positive. Blodet stammer højst sandsynligt fra den mand, der er afbildet i ligklædet, en mand, der i sine blodspor afslører at være stærkt traumatiseret.

Der er ikke fundet nogen billeddannelse under blodpletterne. Det betyder, at billedet er dannet efter at blodet er afsat.

 

Andre karakteristika

Manden i ligklædet indeholder tredimensionale informationer: jo større afstand fra legeme til klæde jo svagere farvetegning og vice versa.

 

Hvis man gennemlyser ligklædet bagfra forsvinder billedet; men svidninger og brandhuller ses tydeligt. Hvis klædets svidninger belyses med UV-lys, fluorescerer de, men ikke billedet. Billedet er altså ikke en svidning.

 

Billedet er kemisk og termisk stabilt og er kun afsat på de yderste fibre i hver enkelt tråd på en sådan måde, at fx. flere bittesmå fibre er farvet, men ikke nabofibrene.

 

 

To billeddannelseshypoteser

 

Maillard hypotesen

Kort fortalt går kemiprofessor Raymond Rogers’ hypotese ud på, at billedet er opstået ved en kemisk reaktion mellem det døde legemes udsondring af kvælstofholdige luftarter og kulhydraterne i ligklædet, der så i vekslende grad brunfarves afhængig af afstand og koncentration. Navnet for en sådan kemisk reaktion er Maillard-reaktionen. Klædets overfladeindhold af kulhydrater stammer fra vask i sæbeurt, som det var skik i oldtidens fremstillingsproces.

 

Kollaps hypotesen

Fysikprofessor John Jackson mener, at der på et bestemt tidspunkt, hvor liget ligger i ligklædet genereres en stimulus, som får det døde legeme til at udsende stråling i form af meget kortbølget, ultraviolet lys, hvis fotoner trænger ind i klædet, forandrer cellulosestrukturen i en oxidations- og dehydreringsproces, der genererer en farveforandring og således danner billedet.

Forbløffet må vi spørge: Hvorledes kan et specifikt, højopløseligt billede som det, vi ser på ligklædet, dannes fra en strålingskilde, hvor strålerne normalt går i alle retninger? I det endnu mere forbløffende svar forudsætter Jackson, at legemet bliver mekanisk transparent, hvormed han mener, at dets konsistens og gennemtrængelighed forandres i en sådan grad, at den halvdel af klædet, der ligger henover forsiden af legemet, ved tyngdekraftens virkning simpelthen falder ned gennem kroppen, indtil det når klædets anden halvdel. Undervejs har det modtaget stråling fra legemets overflade, knogler og indre organer. Rygbilledet er afsat ved kontaktstråling og bliver derved mindre detaljeret end frontalbilledet.

 

Opstandelsen?

Begge forskere har haft klædet i egne hænder og når altså til vidt forskellige billeddannelsesmekanismer. I modsætning til Rogers hypotese kan Jacksons forklare flere billedkarakteristika, fx. billedets høje opløsning. Jacksons hypotese ophæver dog gældende fysiske love; men det synes netop at være hans pointe: Religions- og videnskabshistoriker Thaddeus Trenn mener med afsæt i Jacksons hypotese, at manden i klædet må være dematerialiseret og har under denne energiudladning projiceret sit billede ind i klædet. Kort sagt: klædet afspejler Jesu opstandelse.

 

 

Ligklædet og den lægevidenskabelige billeddiagnostik

 

Utallige hypoteser har, foruden Rogers’ og Jacksons hypoteser, været fremført for at forklare, hvilken mulig mekanisme, der kan overføre billedinformation over afstand, idet der bevisligt sine steder mindst må have været op til 4 cm mellem krop og klæde.

I den sammenhæng kommer stråling som mediator ofte på tale. Men hvilken art stråling (protoner, elektroner, neutroner, fotoner eller alfapartikler), der er i stand til at overføre billedinformation, er man uenige om.

 

Nogen hjælp til forståelse af billeddannelse ved stråling kan hentes fra den lægevidenskabelige, diagnostiske undersøgelsesmetode: scintigrafi.

Ved en scintigrafisk undersøgelse lader man indsprøjtet radioaktivt stof fordele sig i kroppen for efterfølgende at opfange den af kroppen afgivne stråling på en skærm, et gammakamera.

Det færdige scintigrafibillede har mange ligheder med billedet i ligklædet: konturløst, pointillistisk, afbildning af indre organer, en bestemt relation mellem afstand og billedtæthed.

 

Svøbning i ligklædet gengivet af Mario Caffaro Rore

Professor Giulio Fanti overrækker to videnskabelige rapporter om ligklædet til klædets tidligere protektor, pave Benedikt 16. Den ene rapport indeholder bl.a. Shroud Science Group’s observationer. Professor Fanti er gruppens utrættelige frontkæmper med mange forskningsartikler bag sig. © L’Osservatore Romano

Fysikeren John Jackson studerer klædet gennem fotomikroskop. STURP 1978.                                 © 1978 Barrie M. Schwortz

Klædets tråde i mikroskopet. De mørke striber angiver områder for billeddannelse.  Foto: M. Evans. STURP 1978. © 1978 Barrie M. Schwortz

Billedet i ligklædet indeholder tredimensionale informationer, som kan gengives grafisk.               © M. Azvedo og G. Fanti

trods af legeme/klæde afstand på op til 4 cm (det grønne område) ser man alligevel billeddannelse – en projektion. Blodpletterne er derimod fremkommet ved direkte kontakt. © Giulio Fanti

              

Positivbillede i s/h tv. og et scintigrafibillede af en mand th. © Niels Svensson.

Introduktion

 


 

Kirken, klædet og billedet

Ligklædet – La Santa Sindone, The Holy Shroud eller blot The Shroud, den katolske kirkes helligste relikvie – opbevares i Johannes Døber-domkirken i Torino.

Klædet ligger hengemt i domkirkens venstre sideskib i et sikret skrin.

Skrinet er dækket af en gylden damaskdug. Ovenover skrinet hænger en kopi af ligklædet.

I dette århundrede er klædet udstillet i 2010 og 2015 med planlagt udstilling i 2025.

Når klædet er udstillet, kan man i en vis afstand se en mandsskikkelse i en lidt mørkere farvetone end klædets baggrund. På klædets venstre halvdel ses manden forfra med hænderne krydset ved håndleddene. På den højre halvdel ses manden bagfra. Han er, afhængig af målemetode, mellem 174 og 183 cm høj.

Ligklædet blev fotograferet første gang i 1898, i 2002 under en gennemgribende restaurering og sidst i 2008 i en meget høj opløsning. Lige siden 1898 har ligklædet været en udfordring for videnskaben på grund af den ejendommelige billeddannelse.

Hvis man fotograferer ligklædet med dets skyggeagtige billede og derpå studerer det fotografiske negativ, så fremtræder som ventet selve klædet i negativ, mens den skyggeagtige skikkelse opleves som et fotografisk positiv.

Spredt over skikkelsen ses blodpletter af forskellig størrelse. De mest karakteristiske ses i pande, nakke og hår, i siden af brystet, i håndleddet og fødderne. Hertil kommer utallige små blodpletter overalt på kroppen, mest udbredt på ryggen.

Selve klædet er vævet af hør i et karakteristisk sildebensmønster, som giver klædet et længdestribet udseende.

På den ene langside løber en søm ca. 8 cm fra kanten. Den heraf fremkomne strimmel slutter i den ene side 35 cm og i den anden 15 cm fra ligklædets naturlige hjørner. Fra sidstnævnte område er der i 1988 afklippet materiale til kulstof 14-datering.

Under en brand i 1532 blev klædet voldsomt beskadiget. Klædet var opbevaret sammenfoldet i et sølvskrin. Glødende materiale fra den indre beklædning i skrinets låg løsnede sig og brændte store huller i klædet. Varmen udviklede svidninger, og slukning med vand efterlod skjolder. Da klædet blev foldet ud, tegnede der sig et karakteristisk, symmetrisk mønster af brandhuller, svidninger og vandpletter.

I dag er gravklædet i hele sin udstrækning fæstnet til et støtteklæde, en bagbeklædning, der ses som en lysere nuance gennem brandhullerne.

Er det Jesus?

Retsmedicinere, arkæologer, teologer og andre fagfolk er enige om, at billedet i ligklædet afslører en korsfæstet mand, der har fået samme, grusomme medfart som evangeliernes Jesus. Forløbet af Jesu lidelseshistorie, passionen, var på mange måder usædvanlig: voldsom piskning, tornekroning, skinneben, der ikke blev knust, spydstikket i siden og en hurtig begravelse. Alle disse og flere andre medicinsk bemærkelsesværdige karakteristika genfindes i ligklædet.

Derfor ærer mange kristne ligklædet i Torino som det klæde, Josef fra Arimatæa købte og sammen med Nikodemus foldede om den døde Jesus.

 

Johannes

Døber-domkirken © Niels Svensson

 

I dette skrin opbevares ligklædet. I dag er der anbragt en kopi af klædet ovenover skrinet. © Ærkebispesædet i Torino.

 

 

 

 

Ligklædet udstillet i Torino. © Niels Svensson

Positivbillede til venstre og negativbillede til højre af manden i gravklædet. Bemærk, at sort/hvid billedet er anatomisk korrekt, som stod beskueren lige overfor manden: såret i håndleddet sidder i venstre håndled og såret i brystet i højre side. Ligklædet i sepiabrun til venstre er et spejlbillede af virkeligheden. Klik på s/h billedet og se det forstørret. Tidligere dækkede påsyede lapper brandhullerne i klædet. De blev fjernet i 2002. © Ærkebispesædet i Torino

Historie

Ligklædets odyssé

 

33 Josef fra Arimatæa køber et ligklæde, et lagen, sindon, og svøber det om den døde Jesus i Josefs egen klippegrav, som forsegles og bevogtes. Ca. 36 timer senere findes graven tom, “…og klædet, som Jesus havde haft over hovedet; det lå ikke sammen med linnedklæderne, men sammenfoldet på et sted for sig selv.” (Johannesevangeliet, kap.20, v.7).

 

Ifølge nogle kirkehistoriske kilder bringer én af Jesu disciple kort efter mesterens død et portræt af Jesus til den spedalske kong Abgar 5. Ukkama, der hersker over Edessa (det nuværende Sanliurfa i det østlige Tyrkiet). Kongen helbredes i samme øjeblik, portrættet vises.

 

Kildernes indbyrdes vidnesbyrd er af mange forskere tolket derhen, at portrættet af Jesus, som går under betegnelsen akheiropoietos, dvs. ”ikke formet af menneskehænder”, er identisk med ligklædet i Torino.

 

544 Klædet genfindes i Edessas bymur og opbevares i de følgende 400 år i Edessas katedral.

I 943 sender den byzantinske kejser Romanos d. 1. en hær ud for at bringe klædet til rigets hovedstad, Konstantinopel.

 

944 På dagen for ”Jomfru Marias Hensovning”, d. 15. august 944 ankommer klædet til Konstantinopel.

Gennem de næste 260 år æres klædet af pilgrimme fra hele Europa. Adskillige dokumenter bekræfter, at det drejer sig om et stort klæde, hvor hele Jesu legeme er afbildet. Den sidste beretning (opbevares på Det Kongelige Bibliotek i København) om klædet i Konstantinopel kommer fra korsfareren, Robert de Clari, der studerer det i 1203. Han kender ikke dets skæbne efter byens fald i 1204.

 

1355 Efter de ”ukendte år”, hvor ligklædet muligvis har været i tempelriddernes besiddelse, udstilles det i 1355 af ridderen Geoffroi de Charny i den lille, franske landsby, Lirey, sydøst for Paris. Udstillingen bliver et tilløbsstykke. Der udfærdiges souvenirmærker med ligklædet afbildet. Den lokale biskop, Henri de Poitiers, beordrer i 1357 udstillingen standset, da han mener, klædet er en forfalskning.

 

1389 Geoffrois søn, Geoffroi 2. påbegynder en ny udstilling af ligklædet i Lirey. Omgående forbyder biskop Pierre d’Arcis udstillingen; men paven i Avignon tillader fremvisningen.

 

1453 Geoffroi 2.s datter, Margaret de Charny skænker ligklædet til grevskabet Savoyen. Ligklædet føres midlertidigt til grevskabets hovedstad i Chambéry.

 

1532 Natten til d. 4. december udbryder der brand i Chambéry-kapellet, hvor klædet nu er anbragt. Flammerne er tæt på sølvskrinet, der smelter i det ene hjørne. Det smeltende sølv forårsager sammen med et glødende træstykke fra låget de brandhuller og svidninger, vi ser i dag. Klædet repareres i 1534 med lapper og påsys et støttelagen.

 

1578 Ligklædet ankommer til Torino, som nu er Savoyens hovedstad. Her fremvises det d. 12. oktober for en skare på 40.000. Fra den tid udstilles det med jævne mellemrum.

 

1694 Bag Johannes Døber domkirken står nu Guarinikapellet færdigt, specielt opført til ligklædet. Her opbevares klædet sammenrullet bag glas og gitterværk lige indtil 1993, hvor kapellet restaureres.

 

1898 Under en udstilling fotograferes ligklædet for første gang. Negativet viser som forventet klædet i negativ, men skikkelsen som et fotografisk positiv. Nyheden bringes straks ud til offentligheden.

 

1973 Kriminologen Max Frei udtager prøver til pollenanalyser og tekstileksperten Gilbert Raes afklipper to prøver à 40 x 13 mm til analyse.

 

1978 Efter en formidabel velbesøgt udstilling fra 26. august til 8. oktober med 3,5 million besøgende i anledning af 400-året for ligklædets ankomst til Torino får et amerikansk forskerhold, STURP og et italiensk hold tilladelse til at underkaste klædet en avanceret, multidisciplinær, videnskabelig undersøgelse. STURP’s væsentligste opdagelser er, at billedet ikke er et maleri, men aftegner et virkeligt menneske, der er pisket og korsfæstet. De røde pletter er menneskeblod. Selve billeddannelsen forbliver et mysterium.

 

1988 To års planlægningsmøder, der skulle forberede en omhyggeligt tilrettelagt og velgennemtænkt kulstof 14-datering af Torinoklædet ender i en discountløsning: I stedet for at følge et råd om at anvende mindst syv dateringslaboratorier benyttes kun tre. Prøvematerialet tages fra et forurenet hjørne og ikke fra repræsentative områder på klædet.

13. oktober falder C 14-dommen. Den daterer klædet til middelalderen, mellem 1260 og 1390. Denne datering er siden draget i tvivl.

 

1998 Offentlig udstilling 18. april – 14. juni i anledning af 100-året for det første fotografi af klædet. Mere end to millioner besøger ligklædet.

 

2000 Offentlig udstilling 12. august – 22. oktober i anledning af millenniet. Skønt ligklædet er udstillet to år tidligere, besøges det alligevel af mere end én million. Ligklædet anbringes udfoldet i et fem meter langt skrin, beskyttet mod forurening.

 

2002 Efter anbefaling af Kommissionen til Ligklædets Bevarelse tillader Vatikanet en gennemgående restaurering under ledelse af tekstileksperten Flury-Lemberg. Alle lapper påsyet i 1534 fjernes sammen med støtteklædet. Klædet udrettes for folder og sys til sidst fast på et støtteklæde, der matcher ligklædets patina.

 

2004 Professor Giulio Fanti viser, at dele af ansigtet er afbildet på klædets bagside, om end meget utydeligt.

 

2005 Kemikeren Raymond Rogers påviser, at området, hvor materialet til kulstof 14-dateringen er taget, ikke har samme kemiske og optiske egenskaber som det øvrige klæde. Der er desuden iblandet bomuldsfibre i hørren. Disse fund sammenholdes med tidligere observationer: at klædet i prøvetagningsområdet afviger i både struktur og tykkelse. Meget tyder på, at området udgør en kunstfærdigt udført reparation i 1500-tallet. Prøvetagningsområdet er derfor ikke repræsentativt for klædet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 Offentlig udstilling 10. april – 23. maj.

 

2015 Offentlig udstilling 19. april – 24. juni.

 

3

Ligklædets formodede rejserute. © Niels Svensson

Traditionens placering af Jesu gravkammer i Gravkirken, Jerusalem; i dag beklædt med marmorfliser. © Franciscan Cyberspot

Kong Abgar 5. helbredes af klædet med portrættet af Jesus. © Nikos & Kostas Kontos

Kejser Romanos i midten til højre modtager Edessaklædet. © Nationalbiblioteket, Madrid

 

Landsbyen Lirey. Pilen peger på den nuværende stenkirke, hvor tidligere ligklædet blev udstillet i en lille trækirke. © Office du tourisme de Troyes

 

Sainte Chapelle, Chambéry. © Niels Svensson